Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

De groepsouder
Elke groep heeft een groepsouder, hij/zij ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren en regelen van diverse groepsgebonden, praktische zaken waarbij ouderhulp gewenst is. De groepsouder vormt de brug tussen leerkracht en ouders. Via ISY kan de groepsouder berichten of oproepen plaatsen.

ISY
Isy is een digitaal platform waarin u als ouders informatie over de school en de klas van uw kind kunt lezen. Via een speciale inlogcode, die u van school ontvangt, kunt u via uw mailadres een bericht ontvangen wanneer er voor u relevante informatie op Isy staat. Ga naar de ISY omgeving

Oudervereniging Bredeschool de Achtbaan
Bredeschool de Achtbaan heeft een oudervereniging waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Zij vertegenwoordigt dan ook alle ouders van leerlingen uit alle groepen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de voorzitter gekozen en samen met de overige leden vormen zij het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging overlegt ca. 6 keer per jaar met een afvaardiging van de school wat er nodig is om de tijd en de activiteiten op school nog leuker te maken voor de kinderen. De leraren hebben zelf namelijk te weinig tijd om dit te doen en dan biedt de oudervereniging uitkomst.

Waar is de oudervereniging bij betrokken?
Er zijn verschillende activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Per activiteit wordt een werkgroep gevormd waarin de oudervereniging naast de leraren en soms leerlingen vertegenwoordigd zijn. De werkgroep organiseert deze activiteit vervolgens schoolbreed. De activiteiten zijn o.a. • actie Achtbaan • het Sinterklaasfeest • de kerstviering en start van het nieuwe jaar • het carnavalsfeest • de paasviering • koningsdag • de sportdag.

De MR (medezeggenschapsraad)
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de MR een adviesrecht en een instemmingsrecht. Een adviesrecht houdt in dat, bij zaken waarover de MR adviesrecht heeft, het schoolbestuur serieus moet reageren op het advies van de MR, maar dit advies niet hoeft over te nemen. Bij beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur het besluit niet nemen, als de MR zijn instemming niet verleent. Ongeveer één keer per 2 maanden komt de MR bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn, kunnen alle schoolse zaken besproken worden. Ook ongevraagd kan de MR zijn standpunt over een bepaalde kwestie aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur moet dan binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op het voorstel.

Een keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. De leerlingen, ouders en personeelsleden blijven zo op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kan de MR zorg dragen voor openheid in de school. Per 1-10-2008 hebben de 25 aangesloten scholen een overkoepelend  medezeggenschapsorgaan, de GMR. Hierin hebben 8 ouders en 8 leerkrachten zitting.

Stichting Leergeld helpt
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die niet altijd de financiële middelen hebben om hun kinderen met hun leeftijdgenootjes deel te laten nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Het doel van stichting Leergeld is om alle kinderen mee te laten doen! Alle kinderen moeten mee kunnen op schoolreisjes, gaan sporten of muziekles krijgen. Ook kan stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. We denken dat er meer ouders en kinderen, dan dat nu het geval is, in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuning van stichting Leergeld. Vandaar dat we dit op onze website onder de aandacht brengen. Er wordt door stichting Leergeld vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan met de privacy. Kinderen hoeven er zelfs niets van te merken, dat Leergeld een aantal dingen regelt en mogelijk maakt.

In de Folder stichting Leergeld vindt u meer info.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?