Ouders

Oudervereniging Bredeschool de Achtbaan 

Wat is de Oudervereniging?

Bredeschool de Achtbaan heeft een oudervereniging waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Zij vertegenwoordigt dan ook alle ouders van leerlingen uit alle groepen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de voorzitter gekozen en samen met de overige leden vormen zij het bestuur van de oudervereniging. De oudervereniging overlegt ca. 6 keer per jaar met een afvaardiging van de school wat er nodig is om de tijd en de activiteiten op school nog leuker te maken voor de kinderen. De leraren hebben zelf namelijk te weinig tijd om dit te doen en dan biedt de oudervereniging uitkomst.

Waar is de oudervereniging bij betrokken?

Er zijn verschillende activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Per activiteit wordt een werkgroep gevormd waarin de oudervereniging naast de leraren en soms leerlingen vertegenwoordigd zijn. De werkgroep organiseert deze activiteit vervolgens schoolbreed. De activiteiten zijn o.a.

 • actie Achtbaan;
 • het Sinterklaasfeest;
 • de kerstviering en start van het nieuwe jaar;
 • het carnavalsfeest;
 • de paasviering;
 • koningsdag;
 • de sportdag.

De bijdrage van de Oudervereniging bestaat uit het meedenken over de organisatie van de activiteit, het versieren van de school en het verzorgen van de inwendige mens. De school kan niet zonder deze hulp en de kinderen zijn blij als ze bijvoorbeeld op de sportdag tussendoor iets te drinken en wat lekkers krijgen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de communicanten en de schoolverlaters.

Verder levert de oudervereniging ook een bijdrage aan veranderingen op het schoolplein, de groentetuin, nieuwe spellen of boeken, enz.

Het verschil met de groepsouder is dat deze alleen betrokken is bij de desbetreffende groep en niet schoolbreed.

Waar betaalt de oudervereniging deze activiteiten van?

De oudervereniging bekostigt dit door middel van de contributie die door de leden betaald wordt voor zijn/haar kind(eren). Zij ontvangt ook een gedeelte van de opbrengst van de verschillende acties die er op school gehouden worden. Daarnaast is ook het geld dat wordt opgehaald bij de kledinginzamelingsactie voor de oudervereniging.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de contributie voor de oudervereniging gecombineerd met de bijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp.

De bijdrage per kind is als volgt:

 • Groep 1 & 2 € 16,00
 • Groep 3 t/m 7 € 35,00
 • Groep 8 € 75,00

Voor kinderen die later instromen in groep 1 is de contributie als volgt:

 • Instromen tussen kerstvakantie en carnavalsvakantie: € 12,50.
 • Instromen tussen carnavalsvakantie en voorjaarsvakantie: € 10,00.
 • Instromen na de voorjaarsvakantie: € 7,50.

Mochten er kinderen in andere groepen instromen dan wordt gekeken welke bijdrage verschuldigd is. Indien kinderen uitstromen dan zal de contributie ook naar rato teruggestort worden.

Hoe wordt de contributie betaald?

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen de ouders/verzorgers per kind een betalingsverzoek via Isy. Zij kunnen dan betalen via iDeal of via een bankoverschrijving.

Wat kunt u doen voor school?

Als de school extra hulp nodig heeft dan wordt dit door de oudervereniging op Isy geplaatst. Daar kunt u zich opgegeven om mee te helpen. Hoe meer hulp, hoe leuker het voor de kinderen wordt!

De vergaderdata van de oudervereniging worden op Isy bekend gemaakt. Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats waarin o.a. verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar en waarin eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.

De oudervereniging maakt de tijd van uw kind op school nog leuker!

Wat is de samenstelling van de oudervereniging?

Voorzitter                          Marieke Adriaens – Ketelaar

Vicevoorzitter                    Jolanda Kemp

Secretaris                          Eefje Aspers – Smeets

Penningmeester                 Christine Silkens

Algemene bestuursleden     Dorieke Vogels – Aerts

Jeroen Ramakers

Arno Beckers

Jolanda van den Eijnden

Indien u vragen of ideeën heeft, mag u ons altijd aanspreken maar we zijn ook bereikbaar via ouderverenigingbsdeachtbaan@swalmenroer.nl

Hulp van ouders in school

Bij tal van activiteiten in de groepen is er hulp van de ouders nodig voor zowel binnenschoolse- als ook buitenschoolse activiteiten.
Bij de activiteiten worden ouders ingedeeld in de groep van hun kind. Tenzij zij dat zelf niet willen en/of de school dat ongewenst vindt. De groepsouder regelt deze activiteiten i.s.m. de groepsleerkracht.

Beeld_zijkantDe Groepsouder
Op de Achtbaan zijn we in 2010-2011 gestart met de “groepsouder”. De groepsouder ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren en regelen van diverse groepsgebonden praktische zaken waarbij ouderhulp gewenst is. De groepsouder vormt de brug tussen de leerkracht en de ouders van de leerlingen in de groep. Elke ouder/verzorger kan zich voor de groep waarin zijn kind zit als groepsouder kandidaat stellen.
Een goede communicatie en afstemming tussen de groepsleerkracht en de groepsouder
is van groot belang. De groepsouder voert regelmatig overleg met de leerkracht van zijn groep. In dit overleg worden reeds uitgevoerde activiteiten geëvalueerd en de nog uit te voeren activiteiten gepland.
De oudervereniging benoemt een gastoudercommissie welke de groepsouder ondersteunt bij het bewaken van de grenzen en het takenpakket. Vanuit deze commissie zijn er vaste contactpersonen waar hij met vragen /opmerkingen en eventuele klachten terecht kan. De oudervereniging benadert in geval van door hun georganiseerde activiteiten ook de groepsouders voor hulp.

Wat doet zoal een groepsouder?

 • De groepsouder organiseert bij uitstapjes/excursies ouders die kunnen rijden.
 • De groepsouder verzamelt bij diverse projecten ouders die komen helpen.
 • De groepsouder helpt indien mogelijk bij het organiseren van groep- c.q. clustergebonden feestjes en activiteiten en vraagt hier hulp bij van de overige ouders.

ISY
In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met Isy. Isy is een digitaal programma waarin u als ouders informatie over de school en de klas van uw kind kunt lezen. Via een speciale inlogcode, die u van school ontvangt, kunt u via uw mailadres een bericht ontvangen wanneer er voor u relevante informatie op Isy staat.
Isy is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Schoolnieuws
Hier vindt u informatie over de school, de klas van uw kind, oproepjes van de leerkrachten, e.d. U kunt dit onderdeel zien als een soort weekbrief informatie.
– Schoolagenda waaronder:

 • Activiteiten
 • Ouderavonden
 • Rapporten/Toetsen
 • Vakanties/vrije dagen
 • Weblog

M.b.v. een wachtwoord kunt u foto’s, films en teksten bekijken van activiteiten van uw kind.

De MR (medezeggenschapsraad)

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de MR een adviesrecht en een instemmingsrecht.

Een adviesrecht houdt in dat, bij zaken waarover de MR adviesrecht heeft, het schoolbestuur serieus moet reageren op het advies van de MR, maar dit advies niet hoeft over te nemen.
Bij beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur het besluit niet nemen, als de MR zijn instemming niet verleent.
Ongeveer één keer per 2 maanden komt de MR bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn, kunnen alle schoolse zaken besproken worden.
Ook ongevraagd kan de MR zijn standpunt over een bepaalde kwestie aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur moet dan binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op het voorstel.

Een keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. De leerlingen, ouders en personeelsleden blijven zo op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kan de MR zorg dragen voor openheid in de school.

Per 1-10-2008 hebben de 25 aangesloten scholen een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de GMR. Hierin hebben 8 ouders en 8 leerkrachten zitting.

Samenstelling MR:

Oudergeleding:
Voorzitter: Jos Verstappen

Margo Frenken

Mischa Bijl

Leraren-geleding:

Mariette Mensink

Flosje Schijns- Michielsen

Olga Bontemps

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De Achtbaan maakt deel uit van de Stichting Swalm en Roer. Het bovenschools beleid voor alle 25 scholen wordt bepaald door het College van Bestuur (CvB). Om binnen het beleidsvormings- en uitvoeringsproces de belangen van personeel en kinderen te behartigen is er de GMR. De GMR mag advies vragen en/of geven aan het College van Bestuur of informatie inwinnen bij derden. De GMR mag, afhankelijk van het onderwerp van het beleidsstuk, wel of niet instemmen met het voorgestelde beleid.

 

Stichting Leergeld helpt

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die niet altijd de financiële middelen hebben om hun kinderen met hun leeftijdgenootjes deel te laten nemen aan allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Het doel van stichting Leergeld is om alle kinderen mee te laten doen! Alle kinderen moeten mee kunnen op schoolreisjes, gaan sporten of muziekles krijgen. Ook kan stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

We denken dat er meer ouders en kinderen, dan dat nu het geval is, in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuning van stichting Leergeld. Vandaar dat we dit op onze website onder de aandacht brengen.
Er wordt door stichting Leergeld vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan met de privacy. Kinderen hoeven er zelfs niets van te merken, dat Leergeld een aantal dingen regelt en mogelijk maakt.

In de Folder stichting Leergeld2018 vindt u meer info.