Missie/visie

Motto: De Achtbaan, de rit van je leven!

BredeSchool De Achtbaan is een school

  • waar een ieder zich gehoord en gezien voelt
  • waar leren leuk en boeiend is
  • waar iedereen mag groeien
  • waar je samen werkt en leeft
  • waar verantwoordelijkheid genomen wordt

De volgende kernwaarden zijn hierbij richtinggevend:

Welbevinden
Onderwijs op de Achtbaan speelt zich af in een voor alle betrokkenen (kinderen-medewerkers en ouders/verzorgers) veilige omgeving, waarin een sfeer van vertrouwen en waardering een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om met plezier te leren te ontwikkelen en op te voeden.
Het aangaan van relaties, waarin je kunt genieten van elkaar en successen kunt vieren, zijn voor ons belangrijke voorwaarden om tot resultaten en ontplooiing te komen.

Betrokkenheid
Als kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers vanuit hun motivatie en enthousiasme belangstellend zijn naar onze school en haar omgeving zorgt dit voor een houding waarbij samenleven en samenwerken en samen leren een duidelijke, vooraanstaande plaats hebben.

(Brede) ontwikkeling
Ontwikkeling is een proces, waarbij doelgericht bereikbare kennis, vaardigheden en gedrag eigen gemaakt worden. We creëren een leeromgeving waarin tegemoetgekomen wordt aan de onderzoekende, proactieve en expressieve houding die kinderen van nature hebben.
Daarbij krijgen ze de mogelijkheid op eigen niveau en tempo (is niet altijd) kennis tot zich te nemen en uitgedaagd te worden om zich op cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en creatief vlak te ontwikkelen.

Zelfverantwoordelijkheid
Binnen de kaders en doelen die voor de school gelden, vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers in staat zijn om plannen te ontwikkelen en deze uit te voeren.
Op de Achtbaan leert men zelfstandig initiatieven en beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor doen mensen ervaringen op, waarin ze zich bekwaam voelen, hun mogelijkheden en beperkingen leren kennen.

Waartoe dienen deze kernwaarden?
Door deze kernwaarden als uitgangspunt te gebruiken voor al ons handelen, hopen we een bijdrage te leveren aan de vorming van kinderen die in de verdere toekomst een actieve bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen daadwerkelijk samen werken aan de vorming van een betere wereld.
Wij willen actief werken aan een duurzame relatie met de aarde en de mensen met wie wij samenleven.